Dzieła Wszystkie Oskara Kolberga

Od samego początku pracy Kolberga ikonografia była ważnym elementem opisu etnograficznego. W „Ludzie” i w „Obrazach etnograficznych” drukował litografie i drzeworyty wykonywane na podstawie akwarel i rysunków zawodowych malarzy bądź amatorów, a także fotografii.

W 1857 r. w „Pieśniach ludu polskiego” zamieścił 10 barwnych litografii wykonanych na podstawie akwarel jego brata Antoniego i Karola Marconiego. W latach następnych współpracował m.in z Wojciechem Gersonem, który ilustrował „Sandomierskie”, „Kujawy”, częściowo „Krakowskie” i „Lubelskie”, a także „Mazowsze” i prawdopodobnie „Kaliskie” (kolejno są to tomy 2–4, 5, 16–17, 24–28 i 23 „Dzieł” Kolberga).

Drzeworyty przedstawiające stroje w „Krakowskiem” (tomy 5–8 Dzieł) były wykonane według rysunków Tadeusza Konopki i Wojciecha Gersona, a także fotografii Walerego Rzewuskiego. Kilkanaście mniejszych, pokazujących drobne elementy ubiorów, wycinała w drewnie Antonina Konopka. W „Poznańskiem” wydrukował Kolberg trzy drzeworyty (w tomach 9 i 11 Dzieł) według rysunków Bogumiła Hoffa, poprawionych przez Tadeusza Konopkę i Walerego Eliasza-Radzikowskiego. „Pokucie” ilustrował Tadeusz Rybkowski, znakomity dokumentator kultury ludowej, który był w Kołomyi razem z Kolbergiem w czasie organizowania wystawy etnograficznej w 1880 r. Ryciny do „Chełmskiego” przygotował Walery Eliasz-Radzikowski według szkiców Marii Hemplówny.

Podstawą części rycin były fotografie. W. Gerson do ilustrowania „Kujaw” wykorzystał, poza własnymi szkicami z terenu, także fotografie Wolfa Majorkiewicza z Włocławka. W. Rzewuski fotografował w Krakowie włościan z Modlnicy specjalnie przywożonych do jego atelier w odświętnych strojach i z licznymi rekwizytami. Grupa taka do fotografii ustawiana była według wskazówek Kolberga. Również niektóre ryciny w „Pokuciu” wykonał Rybkowski według fotografii Juliusza Dutkiewicza z Kołomyi. Grupę pokuckich włościan ustawiał wtedy do fotografii Kolberg.

Dodać trzeba, że ilość ilustracji w tomach „Ludu” i ich technikę (barwne litografie lub czarno-białe drzeworyty) była limitowana przez środki finansowe na druk, jakimi dysponował Kolberg.

W spuściźnie rękopiśmiennej Kolberga zachowała się niewielka liczba fotografii i rysunków, nie zawsze znanych autorów, a także pojedyncze akwarele. Ponadto w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie znajduje się 25 szkiców i akwarel pochodzących ze zbiorów Kolberga i służących niegdyś do ilustrowania „Ludu”.

Źródła materiałów ikonograficznych zamieszczanych przez Kolberga w monografiach regionalnych omawiane są w tomach suplementowych publikowanych obecnie do każdej z nich.

Dzieła
Krakowskie II
Krakowskie III
Krakowskie IV
Wielkie Księstwo Poznańskie I
Wielkie Księstwo Poznańskie I
Wielkie Księstwo Poznańskie II
Wielkie Księstwo Poznańskie IV
Lubelskie I
Lubelskie I
Lubelskie II
Kaliskie
Mazowsze I
Mazowsze I
Mazowsze I
Mazowsze II
Mazowsze III
Mazowsze III
Mazowsze IV
Mazowsze V
Pokucie I
Pokucie II
Chełmskie I
Chełmskie II
Przemyskie
Przemyskie
Przemyskie
Przemyskie
Mazowsze VI
Mazowsze VII
Tarnowskie-Rzeszowskie
Sanockie-Krośnieńskie I
Sanockie-Krośnieńskie I
Sanockie-Krośnieńskie II
Sanockie-Krośnieńskie III
Ruś Karpacka
Pieśni Ludu Polskiego
Pieśni Ludu Polskiego
Pieśni Ludu Polskiego
Pieśni Ludu Polskiego
Pieśni Ludu Polskiego
Pieśni Ludu Polskiego
Pieśni Ludu Polskiego
Pieśni Ludu Polskiego
Pieśni Ludu Polskiego
Pieśni Ludu Polskiego
Sandomierskie
Sandomierskie
Kujawy I
Kujawy I
Kujawy II
Kujawy II
Krakowskie I
Krakowskie I
Krakowskie II
progressiv.pl