Atlas Polskich Strojów Ludowych

To jedna z serii wydawniczych Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, która ukazuje się nieprzerwanie od 1949 roku.

Funkcję redaktorów naczelnych w kolejnych latach pełnili: dr Józef Gajek, dr Janusz Kamocki oraz prof. dr hab. Barbara Bazielich. Autorami poszczególnych zeszytów są znawcy przedmiotu i specjaliści w swojej dziedzinie – pracownicy muzeów i wyższych uczelni, zajmujący się problematyką przemian kultury ludowej, w szczególności odzieży, stroju ludowego i zdobnictwa.

Zgodnie z założeniami serii każdy z zeszytów jest poświęcony jednemu regionowi (lub miastu np. strój wilamowicki, strój Bambrów Poznańskich), a stały układ treści obejmuje takie zagadnienia jak: zarys historyczny rozwoju stroju na badanym obszarze; obecny stan stroju ludowego na badanym obszarze; zasięg badanego stroju (wraz z załączoną mapą); opis i zróżnicowanie stroju męskiego; szczegółowy opis stroju męskiego; opis i zróżnicowanie stroju kobiecego; szczegółowy opis stroju kobiecego; wytwórcy i materiały; tkaniny; zdobnictwo stroju: hafty, koronki, aplikacje, szamerunki; rekonstrukcje. Głównym celem serii jest jak najszersze opracowanie strojów ludowych występujących w obecnych granicach Polski, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym.

Materiał jest adresowany do specjalistów (etnografów, historyków sztuki, historyków), a także dla animatorów lokalnych środowisk, członków zespołów folklorystycznych i regionalistów.

Od roku 2013 wydawane są zeszyty specjalne, poświęcone zagadnieniom związanym z metodyką współczesnych badań nad strojami ludowymi oraz rzemiosłem i rękodziełem związanym z wytwórstwem strojów ludowych i inspirowanych nimi kostiumów scenicznych.

W roku 2012 Redakcja podjęła współpracę z Polskim Instytutem Antropologii, czego efektem jest udostępnienie w zasobach Cyfrowej Etnografii archiwalnych zeszytów ukazujących się w ramach serii Atlas Polskich Strojów Ludowych. Warunkiem udostępnienia publikacji w wolnym dostępie jest podpisanie umowy pomiędzy PIA a autorem lub ich spadkobiercami.

Redakcja współpracuje też z projektem strojeludowe.net, udostępniając przede wszystkim ikonograficzne materiały archiwalne – wykroje oraz zdjęcia.

progressiv.pl